Onderwijs Research Dagen 2021

Kom over de brug

Kom over de Brug Programma ORD 2021 – woensdag 7 juli 

Klik hier voor het Kom over de Brug Programma.

Net als de rest van de Onderwijs Research Dagen gaat ook het Kom over de Brug Programma op herhaling! In 2020 kon de ORD niet doorgaan in verband met het coronabeleid. In 2021 gaan we daarom digitaal! Het Kom over de Brug Programma wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de organisatie van de ORD, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

Omdat we heel graag weer willen samenkomen, maar de maatregelen rond het coronabeleid nog onzeker zijn, hebben we besloten het Kom over de Brug Programma – net als de rest van de ORD – online te organiseren. Indien mogelijk wordt in de loop van 2021 besloten of sommige onderdelen wellicht toch face-to-face kunnen plaatsvinden.

Wat is het Kom over de Brug Programma van de ORD?
In het Kom over de Brug Programma ORD2021 wordt kennis uit praktijkgericht onderzoek met elkaar gedeeld, en ingezoomd op wat deze kennis betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Je gaat in gesprek met andere professionals én met praktijkgerichte onderzoekers.

Voor wie?
Ben jij docent, schoolleider, adviseur of beleidsmaker in het po, vo, mbo, hbo of wo? Of doe jij praktijkgericht onderzoek in één van deze sectoren? Dan is het Kom over de Brug Programma wat voor jou! Het Kom over de Brug Programma van de ORD is samengesteld voor onderwijsprofessionals en praktijkgerichte onderzoekers.

Programma
Het Kom over de Brug Programma bestaat uit interactieve kennissessies en workshops. In de ochtend kun je zelf bijdragen aan interactieve kennissessies. In deze sessies ga je in gesprek met andere professionals en praktijkgerichte onderzoekers uit het po, vo, mbo en hbo. In het middagprogramma kun je workshops volgen, waarin je zelf aan het werk gaat met de resultaten van praktijkgericht onderzoek onder leiding van interessante deskundigen uit de onderzoeks- en onderwijspraktijk.

Het programma vind je hieronder en hier:

08.30 – 09.00 Informeel binnenlopen met (eigen) koffie/thee en kennismaking aan thematafels
09.00 – 09.30 Welkom en plenaire opening
09.30 – 10.30 Keynote van de ORD (Akkerman & Bakker) over het verborgen relevantieprobleem van onderwijsonderzoek
10.30 – 11.00 Koffiepauze en informele ontmoetingen
11.00 – 11.45

 

Interactieve kennissessies ronde 1
– Poster good or not so good practice
– Poster praktijkvraag
– Poster praktijkgericht onderzoek
– Aan de slag met …
11.45 – 12.45 Lunchpauze en netwerk-activiteiten
12.45 – 13.30 Interactieve kennisessies ronde 2
– Poster good or not so good practice
– Poster praktijkvraag
– Poster praktijkgericht onderzoek
– Aan de slag met …
13.30 – 13.45 Wisseltijd en koffiepauze
13.45 – 15.15 Keuze uit 7 workshops rondom actuele thema’s (zie hieronder)
15.15 – 15.45 Plenaire afsluiting

Workshops over actuele thema’s

Uit een inventarisatie van thema’s die leven in de praktijk van het onderwijs zijn er drie thema’s gekozen die relevant zijn voor alle onderwijssectoren. Voor deze thema’s worden ervaren deskundigen gevraagd voor het geven van een workshop. Wat weten we over deze thema’s vanuit praktijkgericht onderzoek? Welke praktijkervaringen zijn er? En wat kunnen de verschillende sectoren van elkaar leren?

Helaas zijn workshop 2 en workshop 7 komen te vervallen.

Thema Diversiteit & Inclusie

Diversiteit in culturele achtergrond, leeftijd, opleiding en ondersteuningsbehoefte, we hebben in het onderwijs allemaal te maken met steeds meer diverse doelgroepen. Hoe zorgen we ervoor dat talenten van alle leerlingen en studenten optimaal worden benut? En dat elke leerling en student een passende opleiding kan volgen?

Workshop 1: Diversiteit en Inclusie in het onderwijs: van theorie tot bewust zijn

Gönül Dilaver & Marieke van der Schaaf, UMC Utrecht

Het thema diversiteit staat hoog op de agenda. Bij universiteiten en hogescholen, maar ook in het po, vo en mbo. Diversiteit betekent dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Diversiteit leidt tot het bij elkaar brengen van meer perspectieven, ervaringen, invalshoeken en kennis. Daar wordt onderwijs, innovatie en onderzoek beter van.

Maar hoe toegankelijk is ons onderwijs? En biedt ons onderwijs gelijke kansen voor iedereen? Is spreken over diversiteit en inclusie onder studenten en medewerkers politiek correct of is het bittere noodzaak? Wat is de laatste stand van kennis over diversiteit en inclusie in het onderwijs? Wat zijn de effecten van (onbewuste) bias op het onderwijs? Kom meepraten en meedenken over diversiteit in deze interactieve workshop! En leer over bias en stereotypering in het onderwijs en wat je in het onderwijs kunt doen om dit te verbeteren.

Workshop 2: Hoge verwachtingen van ál je leerlingen?!

Linda van den Bergh, Fontys Hogescholen

Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar van wie de ouders die lager zijn opgeleid. De serie Klassen bracht dit helder in beeld. De kansenongelijkheid speelt in alle onderwijssectoren en in alle regio’s van ons land. Dit terwijl de overheid en scholen streven naar onderwijs waarin álle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Kun je dit als leraar wel realiseren? Ja, dat kan door te werken vanuit hoge verwachtingen van al je leerlingen!

Tijdens deze workshop word je je bewust van de vorming en invloed van verwachtingen. Op basis van de bestaande kennis over kansen(on)gelijkheid en verwachtingen maak je concrete voornemens om mee aan de slag te gaan in jouw praktijk.

Thema Flexibilisering & Maatwerk

Omdat we te maken hebben met die heterogene doelgroepen, wordt de roep om flexibel onderwijs steeds luider. In het primair- en voortgezet onderwijs leven er verschillende vragen rondom differentiatie en het aanbieden van maatwerk; wat werkt en wat niet? Het hoger onderwijs wil met flexibilisering zowel op de behoefte van de student als de beroepspraktijk inspelen. Hoe flexibiliseren we het onderwijs op een goede manier?

Workshop 3: Praktijkervaringen met gepersonaliseerd onderwijs. Succesfactoren en uitdagingen

Lucie Lolkema en Karin Vogelaar, Hogeschool Utrecht

Wat zijn succesfactoren voor het ontwikkelen van gepersonaliseerd onderwijs en waarover moet je met elkaar in gesprek als je een opleidingsprogramma gaat innoveren?

In deze workshop delen we de inzichten en praktijkervaringen van Hogeschool Utrecht van de afgelopen jaren op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Je maakt kennis met de ontwerpprincipes voor flexibel onderwijs die bij Hogeschool Utrecht zijn gebruikt. Wat zijn ervaringen in de praktijk? En welke stappen hebben we nog te maken? We gaan in gesprek over de kansen en uitdagingen van de recente (landelijke) ontwikkelingen rond flexibilisering. En we nodigen je uit om kritisch te kijken naar jouw ideeën of ontwerp voor flexibel onderwijs. Tot slot nemen we je mee in de visie van Hogeschool Utrecht op de ondersteuning van gepersonaliseerd onderwijs: wat betekent flexibel onderwijs voor onze processen en systemen?

Workshop 4: De mogelijkheden van programmatisch toetsen voor flexibilisering

Wessel Peeters & Tamara van Schilt-Mol, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In het onderwijs willen we steeds meer kunnen inspelen op de behoeftes van een heel diverse groep studenten, van jonge startende studenten tot werkenden die zich willen blijven ontwikkelen. Wat vraagt dat van het curriculum en de manier van toetsen? In deze workshop verkennen we dit vraagstuk vanuit een nieuw perspectief op toetsing en onderwijs: programmatisch toetsen. Het doel van programmatisch toetsen is om (summatief) beslissen én (formatief) leren te optimaliseren door gedurende een langere tijd “datapunten” te verzamelen, informatiebrokjes over het leerproces. Dit biedt een heel andere kijk of flexibilisering, maatwerk en persoonlijke leertrajecten. In deze workshop krijg je allereerst praktische voorbeelden van programmatisch toetsen. Ten tweede breng je je eigen vragen in, en bespreek je die vragen vanuit het perspectief van programmatisch toetsen.

Thema Eigenaarschap & Zelfregulatie

In een samenleving die zich steeds sneller ontwikkeld, is het van groot belang dat leerlingen en studenten leren om actief, zelfstandig en gemotiveerd hun eigen leerprocessen vorm te geven. Hoe begeleiden we hen zo goed mogelijk hierin?

Workshop 5: Formatief evalueren: wat DOET de leerling in de klas?

Judith Gulikers, Wageningen Universiteit & Gerdineke van Silfhout, SLO

Gulikers en Baartman voerden in 2017 een overzichtsstudie uit waarbij ze onderzochten wat leraren in de klas doen als ze formatief lesgeven bij verschillende vakken en op verschillende niveaus. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de cyclus van formatief evalueren. In deze workshop gaan we een stap verder: we gaan na wat leerlingen aan concreet en observeerbaar gedrag laten zien als ze formatief les krijgen. Een belangrijk doel van veel leraren is hierbij dat leerlingen meer eigenaarschap krijgen over hun leerproces.

We bekijken hoe andere leraren en scholen hier invulling aan geven en illustreren dat met concrete voorbeelden bij elke fase van de FE-cyclus. Vervolgens ontwerp je samen met andere deelnemers je eigen leerling- of studentcyclus en gaan gezamenlijk na in hoeverre gedrag van leerlingen in verschillende schoolsectoren (primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs) overeenkomt en verschilt.

Workshop 6: Ondersteunen van zelfregulerende vaardigheden

Steven Raaijmakers, Universiteit Utrecht

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. Helaas hebben leerlingen hier vaak moeite mee en struikelen zij wanneer zij hun leren zelf moeten reguleren. Gelukkig kun je als docent genoeg doen om deze vaardigheden te ondersteunen. In deze workshop kijken we vanuit het model van zelfgestuurd leren van Zimmerman naar de eigen lespraktijk om zo manieren te bedenken hoe we de zelfregulerende vaardigheden kunnen ondersteunen. Aan het eind van de workshop heb je op z’n minst één idee zo ver ontwikkeld dat je daarmee direct aan de slag kunt in de les.

Workshop 7: Wat is er vanuit de wetenschap bekend over het effectief bestrijden van Onderwijsachterstanden en wat zijn de actuele ontwikkelingen en initiatieven rondom achterstandenbestrijding?

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Alle scholen werken momenteel hard aan het tegengaan van onderwijs- en leerachterstanden van hun leerlingen. Veel scholen deden dat al langer vanuit het onderwijsachterstandenbeleid met de daarvoor bedoelde middelen. Door corona heeft nu een veel grotere groep leerlingen achterstanden opgelopen, en is de problematiek van leerlingen uit de risicogroepen nog versterkt.
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bundelt in enkele programma’s voor onderzoek en kennisdeling inzichten uit onderzoek naar de effectieve bestrijding van achterstanden. We gaan in op de initiatieven van vier werkplaatsen onderwijsonderzoek in het po, op de website onderwijskennis.nl en het kennisplein onderwijskansen.eu, op drie te verschijnen publicaties (Guidance Reports) door leraren en wetenschappers samen, op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden door corona te remediëren, en op andere initiatieven. In de workshop is aandacht voor thema’s als taalstimulering, het jonge kind, ouders betrekken, leerkrachtverwachtingen, differentiëren in de klas, samenwerkend leren, tutoring en zomerscholen.

Aanmelden
De inschrijving voor Kom over de Brug is gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met ord2021@congressbydesign.com.

Blijf op de hoogte
Op deze website volgt informatie over het programma en de inschrijving. Volg de ontwikkelingen rondom het Kom over de Brug Programma ook op LinkedIn!